ĮSA ir klientų aptarnavimas

ISA-klientu-aptarnavimas
Šiandieniniame versle konkuruojančių įmonių kapitalas yra labai mobilus, kur tos pačios rūšies paslauga, kaina, pasiūlymai, privalumai ir kokybė panašėja. Socialiai atsakingą įmonę, kuri vadovaujasi profesionalaus aptarnavimo principais, vartotojai vertina palankiau, mieliau renkasi jos produktus, skatina kitus daryti tą patį, labiau tiki jos vykdoma veikla.Paslaugos išskyrimas pagal klientų aptarnavimo lygį gali suteikti organizacijai didelį pranašumą. Todėl ypač didelę svarbą įgyja aptarnavimo lygis lemiantis naujų klientų pritraukimą ir senų išlaikymą suprantant klientų poreikius, patenkinant jų lūkesčius ir skatinant jų lojalumą. Šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis socialiai atsakingas ir kokybiškas klientų aptarnavimas gali padėti įmonei išsaugoti lyderio pozicijas rinkoje kur tik stiprios ir socialiai atsakingos organizacijos kultūrinės vertybės formuoja darbuotojų elgseną apimant visas klientų grupes.
Supažindinti seminaro dalyvius su socialiai atsakingo klientų aptarnavimo svarba ir įtaką ilgalaikei verslo sėkmei.
Gebėti pritaikyti socialinės atsakomybės principus dirbant su klientais;
Vertinti ir analizuoti socialiai atsakingo klientų aptarnavimo naudą verslui;
Kurti ilgalaikius santykius su klientais;
Skatinti supratimą apie socialinę atsakomybę ir profesionalumą aptarnavime;
Įgyvendinti praktiškai socialiai atsakingo bendravimo su klientais standartus;
Gebėti atlikti profesionalų ir kokybišką klientų aptarnavimą;
Gebėti priimti socialiai atsakingos įmonės elementus dirbant su klientais.
Mokymų metu dalyviai gauna socialiai atsakingos ir aukštesnės klientų aptarnavimo kultūros praktinius įgūdžius.
Mokymų metu dalyviai ugdys turimas ar įgis naujų kompetencijų, reikalingų efektyviam klientų aptarnavimo užduočių atlikimui.
Socialiai atsakingos aptarnavimo kokybės gerinimas naudingas ne vien atskiroms organizacijoms, bet ir visos šalies ekonominei gerovei.
Teorinės informacijos dėstymas, darbas individualiai ir grupėse, diskusijos, praktinės užduotys ir jų aptarimas, situacijų analizė, refleksija.
Mokymų data yra derinama su kiekviena įmone individualiai.
Sandra Četrauskienė - "Person Premier" konsultantė, psichologė-konsultantė (Maryland universiteto magistrė), Amerikos konsultantų asociacijos narė (ACA). Turi daugiau nei 10 metų mokymų vedimo ir konsultacijų (grupinių ir individualių) patirtį JAV ir Lietuvoje. Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto ir Klaipėdos universiteto lektorė. Turi 6 metų vadovavimo patirtis (Lietuvos edukologijos universiteto Karjeros ir rinkodaros centro vadovė). Konsultuoja ir veda mokymus emocinio intelekto svarba darbe, konfliktinių situacijų ir streso valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, vadovavimo ir lyderiavimo, savęs pažinimo, klientų aptarnavimo, asertyvumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, asmeninės karjeros valdymo temomis. Virš 1000 valandų asmeninio ir karjeros konsultavimo.
Norint dalyvauti šiuose mokymuose, būtina įgyvendinti šias sąlygas:

1. Užpildyti vienos įmonės deklaraciją ir/arba ūkio subjekto klausimyną. Jeigu Jūsų įmonė yra ūkio subjektas ir yra įsteigta siekti pelno, tada ūkio subjekto klausimyno Jums teikti nereikia;
2. Darbuotojai turi dirbti pagal darbo sutartis;
3. Darbuotojai turi būti informuoti ir užpildyti dalyvio apklausos anketas, pasirašyti dalyvių sąraše, pažymėjimų registrų sąraše, užpildyti mokymų kokybės įvertinimo anketas;
4. Vienas darbuotojas gali sudalyvauti tik vienos temos mokymuose (vieną kartą);
5. Vienos grupės dydis turi būti 20-25 dalyviai.

Svarbi informacija mokymų dalyviams:

Įmonėms (galutiniams naudos gavėjams) mokymai yra de minimis* pagalba, kuri teikiama vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas) nuostatomis, t. y. de minimis pagalba teikiama toms organizacijoms, kurios vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje.

*Įmonė (įmonių grupė) turi nebūti viršijusi de minimis pagalbos suteikimo ribos (200 000 Eur ribos per 3 finansinių metų laikotarpį, kelių transporto sektoriuje – 100 000 Eur)

Domina mokymai? 

Susisiekite


Projektas Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
 
 
Registracija
Prenumeruokite naujienas!

Norite pirmieji gauti:

Įveskite savo el. pašto adresą ir užsisakykite mūsų naujienlaiškį:

Naujienlaiškių užsakymas